پرینت

تذكر دكتر مقيمي در خصوص تأمين سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي

on .

 

دكتر مقيمي در تذكري كتبي به وزير صنعت، معدن، تجارت خواستار تأمين منابع مالي براي واحدهاي صنعتي شرق مازندران شد.

 

نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي در اين تذكر با اشاره به تعطيلي هر روزه واحدهاي صنعتي كشور و شرق مازندران، خواستار تخصيص منابع نقدينگي به واحدهاي صنعتي شد.