پرینت

دکتر مقیمی در تذکری به رئیس جمهور خواستار تخصیص بودجه صداوسیما شد

on .

 

دکتر احمدعلی مقیمی در تذکری کتبی به رئیس جمهور خواستار تخصیص هرچه سریعتر بودجه صداوسیما شد.

 

نماینده مجلس شورای اسلامی در این تذکر با اشاره به فعالیت های سنگین شبکه های خارجی و معاند و همچنین پیشرفت تکنولوژی، جهت پیشبرد اهداف نظام به ویژه شبکه های برون مرزی، خواستار تخصیص اعتبار سازمان صداوسیما شد.

 

تصویر تذکر: